81 views 2 mins 0 comments

Investing on emerging market during the period of low interest rate

In Conferences
October 29, 2014
IPCCI was invited at prestigious conference "Investing on emerging market during the period of low interest rates" organized by CFS Society Poland and Puls Biznes.

IPCCI was invited at prestigious conference “Investing on emerging market during the period of low interest rates” organized by CFS Society Poland and Puls Biznes.

On 27th October prestigious conference “Investing on emerging market during the period of low interest rates” organized by CFS Society Poland and Puls Biznes was held. The special guest was David Stockman, the head of the Bureau of the Budget in the office of President Ronald Reagan, who gave a lecture on monetary policy. During the panels eminent economists and chiefs of financial institution were discussing about investment strategy. Chances were discussed, threats shown and the panelist focused on perspectives of market development which are the most attractive.

For the opening panel consisted of invited representatives of bilateral chambers from BRIC’s group plus Turkey. India was represented by the President of IPCCI JJ Singh. Led by Mr Marcin Dobrowolski from Puls Businesu discusion circulated around chances nad risks for emerging markets. Panelists talked about real economic and politic situation and development perspectives. The conference were very well attended what shows the huge interest in investing on emerging market.

27 października odbyła się konferencja ” Inwestowanie na rynkach wschodzących w okresie niskich stóp procentowych” zorganizowana przez CFS Society Poland i Puls Biznesu. Gościem specjalnym był David Stockman, szef Biura Budżetu w gabinecie Ronalda Reagana, który wygłosił wykład na temat polityki monetarnej. Podczas paneli dyskusyjnych wybitni ekonomiści i szefowie instytucji finansowych debatowali nad strategiami inwestowania. Zostały omówione szanse, wskazane zagrożenia i przedstawione perspektywy rozwoju rynków, uważanych za najatrakcyjniejsze.


Do panelu otwierającego konfernecję zostali zaproszeni przedstawiciele izb bilateralnych z grupy BRIC plus Turcja. Indie reprezentował prezes IPCCI JJ Singh. Prowadzona przez Pana Marcina Dobrowolskiego z Pulsu Biznesu dyskusja krążyła wokół szans i zagrożeń dla wschodzących rynków. Paneliści omawiali realną sytuację gospodarczą i polityczną oraz perspektywy rozwoju.